29 Mar. 2011

rencontre

Talking Heads – Michelangelo Pistoletto

Michelangelo Pistoletto, artiste (Turin)

En conversation avec Andrea Bellini

29  mars 2011